Kantoorvoorwaarden

Smal Otte Advocatuur & Mediation is een verband van twee ondernemingen, te weten Smal Advocatuur & Mediation (kvk nr. 37151084) en Otte Advocatuur (kvk nr. 55204996)

 1. Alle door Smal Otte Advocatuur & Mediation te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht. De opdracht kan worden uitgevoerd door alle aan het kantoor verbonden advocaten en eventueel gedeeltelijk door andere medewerkers, onder supervisie van mr. J.E. Smal en/of mr. P.P. Otte, en tijdens ziekte of vakantie tevens tijdelijk bij wijze van praktijkwaarneming door een extern advocaat naar keuze van mr. J.E. Smal en/of mr. P.P. Otte.
 2. Op de overeenkomst van opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en, voor het overige, de bepalingen van het Nederlandse recht. Alle opdrachten komen tot stand met Smal Otte Advocatuur & Mediation, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt derhalve aldus uitgesloten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk en in elk opzicht uitgesloten.
 3. Smal Otte Advocatuur & Mediation zal bij de uitvoering van de opdrachten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het karakter van de opdracht is een inspanningsverbintenis, derhalve niet een resultaatsverbintenis.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. De opdrachtgever is gehouden zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht, en zal tijdig alle relevante informatie ter kennis van Smal Otte Advocatuur & Mediation brengen. Indien en voor zover Smal Otte Advocatuur & Mediation niet, niet tijdig of over onvoldoende informatie beschikt, kan zulks leiden tot opschorting in de nakoming van de opdracht.
 6. Bij het inschakelen van derden zal Smal Otte Advocatuur & Mediation de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Smal Otte Advocatuur & Mediation is gerechtigd, zowel voor aanvang van de werkzaamheden als tijdens de werkzaamheden, van de opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of te verrichten diensten, kosten van derden en verschotten daaronder begrepen.
 7. Alle facturen dienen binnen veertien dagen betaald te worden. Bij gebreke van betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Tevens is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling verschuldigd een rente van 1,5% per maand, evenals alle kosten die Smal Otte Advocatuur & Mediation maakt om haar vordering te incasseren. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 70,= per factuur.
 1. Klachten over een declaratie dienen door de opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd aan de uitvoerende advocaat bekend te zijn gemaakt binnen tien dagen na de declaratiedatum. Daarna vervalt het klachtrecht dienaangaande.
 1. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan zal Smal Otte Advocatuur & Mediation, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat de opdrachtgever al hetgeen aan Smal Otte Advocatuur & Mediation verschuldigd is, heeft betaald. Ook in een aanhangige procedure kan Smal Otte Advocatuur & Mediation in geval van verzuim van de opdrachtgever besluiten geen verdere rechtsbijstand te verlenen en zich uit de zaak te onttrekken na kennisgeving.
 2. De aansprakelijkheid van Smal Otte Advocatuur & Mediation voor nalatigheden of fouten is beperkt tot het bedrag dat volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Smal Otte Advocatuur & Mediation wordt uitgekeerd, vermeerderd met een bedrag van beperkt ‘eigen risico’ van Smal Otte Advocatuur & Mediation als hieronder vermeld. De opdrachtgever heeft voor de totstandkoming en tijdens de uitvoering van de opdracht recht op (desgevraagd) inzage in de bedoelde verzekeringspolis.
 3. Ongeacht in een voorkomend geval al dan niet uitkering wordt gedaan volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Smal Otte Advocatuur & Mediation, is de aansprakelijkheid van Smal Otte Advocatuur & Mediation te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag dat aan de opdrachtgever ter zake in rekening is gebracht betreffend (al dan niet voorschot)honorarium, met als maximum het ‘eigen risico’ volgens de hiervoor vermelde polis.
 1. Smal Otte Advocatuur & Mediation is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor nalatigheden, fouten of anderszins schade van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde personen, ongeacht of deze ter zake van de gevolgen van dergelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd. Indien voor de uitvoering van de opdracht een deurwaarder dient te worden benut, dan behoeft Smal Otte Advocatuur & Mediation niet de voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever voor wat betreft de keuze van die hulppersonen te verkrijgen. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet per aangetekende post en gemotiveerd zijn ingediend bij mr. J.E. Smal binnen een jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. Elke later ontvangen klacht zal door Smal Otte Advocatuur & Mediation niet-ontvankelijk worden verklaard, hetgeen schriftelijk zal gebeuren, zonder dat daarbij verdere redengeving nodig is. Overschrijding van de genoemde vervaltermijn impliceert tevens de niet-ontvankelijkheid in enige denkbare procedure tegen Smal Otte Advocatuur & Mediation.
 2. Smal Otte Advocatuur & Mediation zal zich uiteraard in redelijke mate inspannen enige klacht van opdrachtgever naar diens tevredenheid intern op te lossen. Zij heeft een kantoorklachtenregeling, die op de website www.smalcs.nl is gepubliceerd.In geval van een toch onoverkomelijk geschil tussen de opdrachtgever en Smal Otte Advocatuur & Mediation zal dit in een voorkomend geval tuchtrechtelijk dienen te worden beslecht door de Deken van de Orde van Advocaten te Noord-Holland en/of civielrechtelijk door de Rechtbank Noord-Holland te Alkmaar.
 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Smal Otte Advocatuur & Mediation is alleen Nederlands recht van toepassing.
 1. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaren na het einde van de opdracht worden bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.
 2. Smal Otte Advocatuur & Mediation is een maatschap c.q. een niet openbare personenvennootschap. Een opdracht c.q. handeling uitgevoerd door de ene advocaat kan de andere advocaten niet binden, tenzij uit hun gedragingen het tegendeel blijkt.

Waarom Smal Otte?

 • Gratis kennismaking
 • Jarenlange ervaring
 • Snel, gedegen, betrouwbaar
 • Maandagmiddag /-avond inloopspreekuur

Bel mij terug

 • DD slash MM slash JJJJ