Kantoorvoorwaarden Otte Advocatuur

 1. Alle door Otte Advocatuur te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht.

Otte Advocatuur (KvK 55204996) vormt met Mr. J.E. Smal, werkzaam onder de naam Smal Advocatuur & Mediation (KvK 37151084) een samenwerkingsverband onder de naam Smal Otte Advocatuur & Mediation.

Deze twee ondernemingen hebben geen invloed op elkaars praktijken, en kunnen derhalve ook geen aansprakelijkheid dragen voor handelingen van elkaar.

De opdracht kan worden uitgevoerd door alle aan het kantoor verbonden advocaten en eventueel gedeeltelijk door andere medewerkers, onder supervisie van mr. P.P. Otte, en tijdens ziekte of vakantie tevens tijdelijk bij wijze van praktijkwaarneming door Mr. J.E. Smal of door een extern advocaat naar keuze van mr. P.P. Otte.

 1. Op de overeenkomst van opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en, voor het overige, de bepalingen van het Nederlandse recht. Alle opdrachten komen tot stand met Otte Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt derhalve aldus uitgesloten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk en in elk opzicht uitgesloten.
 1. Otte Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdrachten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het karakter van de opdracht is een inspanningsverbintenis, derhalve niet een resultaatsverbintenis.
 1. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 1. De opdrachtgever is gehouden zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht, en zal tijdig alle relevante informatie ter kennis van Otte Advocatuur brengen. Indien en voor zover Otte Advocatuur niet, niet tijdig of over onvoldoende informatie beschikt, kan zulks leiden tot opschorting in de nakoming van de opdracht.
 1. Bij het inschakelen van derden zal Otte Advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Otte Advocatuur is gerechtigd, zowel voor aanvang van de werkzaamheden als tijdens de werkzaamheden, van de opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of te verrichten diensten, kosten van derden en verschotten daaronder begrepen.
 1. Alle facturen dienen binnen veertien dagen betaald te worden. Bij gebreke van betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Tevens is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling verschuldigd een rente van 1,5% per maand, evenals alle kosten die Otte Advocatuur maakt om haar vordering te incasseren. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 70,= per factuur.

 

 1. Klachten over een declaratie dienen door de opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd aan de uitvoerende advocaat bekend te zijn gemaakt binnen tien dagen na de declaratiedatum. Daarna vervalt het klachtrecht dienaangaande.
 1. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan zal Otte Advocatuur, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat de opdrachtgever al hetgeen aan Otte Advocatuur verschuldigd is, heeft betaald. Ook in een aanhangige procedure kan Otte Advocatuur in geval van verzuim van de opdrachtgever besluiten geen verdere rechtsbijstand te verlenen en zich uit de zaak te onttrekken na kennisgeving.
 1. De aansprakelijkheid van Otte Advocatuur voor nalatigheden of fouten is beperkt tot het bedrag dat volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Otte Advocatuur wordt uitgekeerd, vermeerderd met een bedrag van beperkt ‘eigen risico’ van Otte Advocatuur als hieronder vermeld. De opdrachtgever heeft voor de totstandkoming en tijdens de uitvoering van de opdracht recht op (desgevraagd) inzage in de bedoelde verzekeringspolis.

Otte Advocatuur is voor beroepsaansprakelijkheid  verzekerd bij AIG onder nummer SBZ766320010.

 1. Ongeacht in een voorkomend geval al dan niet uitkering wordt gedaan volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Otte Advocatuur, is de aansprakelijkheid van Otte Advocatuur te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag dat aan de opdrachtgever ter zake in rekening is gebracht betreffend (al dan niet voorschot)honorarium, met als maximum het ‘eigen risico’ volgens de hiervoor vermelde polis.
 1. Otte Advocatuur is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor nalatigheden, fouten of anderszins schade van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde personen, ongeacht of deze ter zake van de gevolgen van dergelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd. Indien voor de uitvoering van de opdracht een deurwaarder dient te worden benut, dan behoeft Otte Advocatuur niet de voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever voor wat betreft de keuze van die hulppersonen te verkrijgen. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet per aangetekende post en gemotiveerd zijn ingediend bij mr. P.P. Otte binnen een jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. Elke later ontvangen klacht zal door Otte Advocatuur niet-ontvankelijk worden verklaard, hetgeen schriftelijk zal gebeuren, zonder dat daarbij verdere redengeving nodig is. Overschrijding van de genoemde vervaltermijn impliceert tevens de niet-ontvankelijkheid in enige denkbare procedure tegen Otte Advocatuur.
 1. Otte Advocatuur zal zich uiteraard in redelijke mate inspannen enige klacht van opdrachtgever naar diens tevredenheid intern op te lossen. Zij heeft een kantoorklachtenregeling, die op de website www.smalcs.nl is gepubliceerd.In geval van een toch onoverkomelijk geschil tussen de opdrachtgever en Otte Advocatuur zal dit in een voorkomend geval tuchtrechtelijk dienen te worden beslecht door de Deken van de Orde van Advocaten te Noord-Holland en/of civielrechtelijk door de Rechtbank Noord-Holland te Alkmaar.

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Otte Advocatuur is alleen Nederlands recht van toepassing.
 1. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaren na het einde van de opdracht worden bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.
 1. Otte Advocatuur is een aparte onderneming, die naast Smal Advocatuur & Mediation participeert in het samenwerkingsverband Smal Otte Advocatuur & Mediation. Een opdracht c.q. handeling uitgevoerd door de ene advocaat kan de andere advocaten niet binden, en beide ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor elkaars handelingen.

Paul Otte is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Het BTW-identificatienummer van Otte Advocatuur is NL002057454B93.

Waarom Smal Otte?

 • Gratis kennismaking
 • Jarenlange ervaring
 • Snel, gedegen, betrouwbaar
 • Maandagmiddag /-avond inloopspreekuur

Bel mij terug

 • DD slash MM slash JJJJ